Dzisiaj mamy: Poniedziałek 18.11.2019

Dane osobowe

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.,

informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych - „ADMINISTRATOR” - jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (41 - 501) przy Alei Różanej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000169777, NIP: 6270012163, REGON: 000150194 (WPKiW S.A.).

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO;

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO;

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym
dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń);

4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO).

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających Administratora
do przetwarzania tych danych).
2. Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu WPKiW S.A.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa,
w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu WPKiW S.A.: partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, firmy świadczące usługi techniczne, informatyczne.

WPKiW S.A. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan/Pani, iż WPKiW S.A. jako Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Copyright © 1995-2011 Park Śląski