Konkurs plastyczny
Dzisiaj mamy: Wtorek 26.05.2020

Jesienna Wystawa Kwiatów tuż, tuż ...

Już kolejny 121 – szy raz Hala Wystaw Kapelusz
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie otworzy podwoje dla zwiedzających.

 

 

W piątek 17-tego września o godzinie 10. 00 zostanie otwarta uroczyście :

121 JESIENNA WYSTAWA KWIATÓW I OGRODÓW

Będzie trwała od 17 do 20 września 2010r.
Bez względu na pogodę zapraszamy do relaksacyjnych spacerów po ogrodzie o powierzchni ponad 2200 m2.


Tematem przewodnim tegorocznej wystawy są:

„JESIENNE METAMORFOZY”

to jesień, początek wielkich zmian.
Natura zrzuca płaszcz zieleni i przyjmuje nowe barwy.
Pomarańcz, brąz, czerwień.
To prawdziwe kreacje, wariacje.
To szczególny czas metamorfoz, nie tylko w przyrodzie.Czas jesieni, po wakacjach, to pora na przemyślenie tego co minęło , ale także zastanowienie się nad przyszłością. Klimat tegorocznej wystawy z pewnością pozwoli na wspomnienie czasu urlopów i wakacji, na marzenia o przyszłości dla osób w każdym wieku.
Do budowy tak olbrzymiego ogrodu zostanie zużyta kora mielona, cegły, otoczaki, kamień łupany, trawa z rolki, żwir, torf oraz piasek. Ponad kilkanaście tysięcy kwiatów stworzy kilkanaście kompozycji florystycznych..
Powstaną także oczka wodne, kaskady oraz fontanny. Te wszystkie elementy zostaną zaaranżowane zgodnie z Architektem Wystawy.
Ale Jesienna Wystaw Kwiatów i Ogrodów to nie tylko kwiaty i aranżacje kwiatowe. To także inspiracja do urządzenia własnego jesiennego ogródka lub działki.

Oczywiście Wystawie towarzyszyć będzie KIERMASZ przed Halą Wystaw Kapelusz – jak zawsze pełen atrakcji i nowości.
Będzie tam można kupić najbardziej interesujące rośliny czy urządzenia do ogrodu i nie tylko.
Pokazy proponowane w tym roku zainspirują do myślenia o jesiennym wystroju wnętrz, modzie i Świętach Bożego Narodzenia.
Odbędą się koncerty, które uświetnią i uprzyjemnią zwidzenie wystawy i każdy z nas znajdzie odpowiednią nutkę dla siebie oraz wiele, wiele innych ciekawych atrakcji

Zapraszamy całe rodziny, właścicieli ogródków, działek, balkonów i tarasów młodzież szkolną i dzieci i wszystkich, którzy kochają kwiaty i ogrody.

Jesienna Wystawa Kwiatów i Ogrodów odbędzie się w dniach od
17 – 20 września 2010r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie.

Godziny otwarcia:

17 – 19.09.2010r od godz. 9.00 do 19.00
20.09.2010r od godz. 9.00 do 18.00

CENY BILETÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH

- 6,00zł. bilet normalny
- 4,00 zł. bilet ulgowy
(dzieci i młodzież do lat 18, studenci za okazaniem legitymacji, emeryci, renciści)
- 3,00 zł. bilet zbiorowy
(10 osób (grupa zorganizowana – szkoły, przedszkola, wycieczki itp.)
- 2,00 zł bilet
(osoby niepełnosprawne, OPS, MOPSY i inne)

 

REGULAMIN

Jesienna Wystawa Kwiatów w Hali Wystaw „Kapelusz” - 2010 r.

 

1. NAZWA WYSTAWY

121 Jesienna Wystawa Kwiatów i Ogrodów

2. CZAS TRWANIA

17–19.09.2010r w godzinach od 09.00 do 19.00.

20.09.2010r w godzinach od 09.00 do 18.00

3. LOKALIZACJA

Hala Wystaw „Kapelusz” Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

4. ORGANIZATOR

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

5.1. W ramach wyposażenia stoiska Organizator zapewnia: wyznaczenie stoiska murkiem oraz wyposażenie stoiska w elementy wspólne dla tej części ekspozycji. Organizator zapewnia także korę do wypełnienia przestrzeń między roślinami.(trawa, kora, cegła)

5.2. Organizator zapewnia dostarczenie energii elektrycznej oraz wody.

5.3. Organizator zapewnia informację wizualną na terenie wystawy, pielęgnację i podlewanie roślin wg potrzeby, sprzątanie i ochronę Hali w trakcie trwania wystawy oraz po zamknięciu wystawy.

5.4. Organizator wydaje Informator Wystawcy oraz informację o lokalizacji stoiska na wystawie

5.5. Organizator zapewnia promocję wystawy w mediach oraz reklamę wizualną poza terenem wystawy

6.OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCY

6.1. Wystawca jest zobowiązany do prezentacji swoich produktów w formie aranżacji ogrodowej lub kompozycji kwiatowej, w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

6.2. Wystawca ma prawo do reklamy swojej firmy poprzez materiały poligraficzne i gadżety reklamowe.

      6.3 Wystawca może wykonać stoisko wspólnie z firmą podwykonawczą zwaną Podwystawcą. o fakcie zaistnienia Podwystawcy, musi poinformować Organizatora. Podwystawcę obowiązują wszystkie zasady dotyczące Wystawcy.

6.4  Rezygnacja z uczestnictwa w Wystawie może nastąpić nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Wystawy.

6.5. Rezygnacja z udziału w wystawie musi przyjąć formę pisemną. W przeciwnym razie Wystawca zostanie obciążony kwota podanego metrażu z karty zgłoszeniowej.

      6.6  Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą do 30.09.2010r

7. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

7.1. Za montaż i likwidację stoiska wystawowego odpowiedzialny jest Wystawca.

7.2. Wystawca ma obowiązek zgłosić się do osoby reprezentującej Organizatora bezpośrednio po przyjeździe na teren wystawy, celem dokonania rejestracji. Wystawca otrzyma identyfikatory i karty parkingowe oraz przekazane mu zostanie stoisko.

7.3. Montaż stoiska odbywa się w dniu 14, 15, 16/17.09.2010 od  godziny 7.00 do późnych godzin nocnych. Demontaż stoiska w dniu 20.09.2010 odbywa się w godzinach od godz. 18.00 do 24.00.

7.4. Demontaż stoiska przed zakończeniem wystawy, tj. przed godziną 18.00 w dniu 20.09.2010r jest zabroniony. Park nie odpowiada za pozostawione przez wystawców eksponaty w dniu 20.09.2010, po godzinie 18.00.

7.5. W trakcie trwania wystawy Wystawca nie może sprzedawać kwiatów i innych eksponatów ze stoiska wystawowego.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz szkody spowodowane przez przedstawicieli wystawców oraz zwiedzających.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie materiału roślinnego przed, w trakcie i po wystawie, chyba, że regulują to odrębne umowy.

8.3. Organizator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu.

8.4. Wystawca może ubezpieczyć eksponaty na własny koszt.

8.5.Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie budynków, umeblowania, stelaża i instalacji spowodowanych przez niego oraz jego przedstawicieli oraz przez każdą osobę zatrudnioną przez, bądź działającą na jego zlecenie.

8.6. W przypadku powstania szkody, o której mowa w pkt.5 Wystawca obciążony zostanie kosztami jej usunięcia w wysokości ustalonej cennikiem lub indywidualnie, stosownie do charakteru szkody.

8.7.Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Wystawy oraz poleceń wydanych przez Organizatora ze względu na bezpieczeństwo i ochronę.

8.8. Tereny wystawowe (Hala Wystaw) i kiermasz są chronione przez Organizatora poza godzinami otwarcia wystawy

 

9. OCHRONA DANYCH

Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz w celu organizowania kolejnych edycji Wystawy.

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie dodatkowe zalecenia nie zawarte w niniejszym regulaminie przedstawione przez Organizatora w formie pisemnej są obowiązujące dla Wystawcy. W stosunkach prawnych pomiędzy Organizatorem a Wystawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy dla  Organizatora.

 

REGULAMIN

Kiermasz - Jesienna Wystawa Kwiatów 2010 r.

 

1. NAZWA WYSTAWY

121 Jesienna Wystawa Kwiatów i Ogrodów

 

2. CZAS TRWANIA

17 – 19.09.2010r  w godzinach od  09.00 do 19.00.

20.09.2010r w godzinach od   09.00 do 18.00

 

3. LOKALIZACJA

Teren przed Halą Wystaw „Kapelusz”

41-501 Chorzów

 

4. ORGANIZATOR

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie

 

5. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1. Zgłoszenie udziału odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej przesłanej pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

2.  Zgłoszenia udziału przyjmowane są w kolejności ich wpływu. Potwierdzenie opłaty należy załączyć do karty zgłoszeniowej – opłatę należy uiścić na konto:

Bank Zachodni WBK  nr 84 1090 2024 0000 0001 0715 1841 najpóźniej na 3 dni przed kiermaszem

3. W przypadku nie uiszczenia deklarowanej wpłaty z karty zgłoszeniowej Uczestnicy Kiermaszu nie zostaną wpuszczeni na teren kiermaszu.

4.  Dowód wpłaty należy posiadać przy sobie przez cały okres trwania kiermaszu.

 

6. REZYGNACJA  Z  UCZESTNICTWA

1.  Rezygnacja z uczestnictwa w Kiermaszu może nastąpić nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Wystawy.

2.   Rezygnacja z udziału w Kiermaszu musi przyjąć formę pisemną.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w kiermaszu w terminie późniejszym niż na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem – Uczestnik Kiermaszu zostanie obciążony kwotą podanego metrażu z karty zgłoszeniowej, a dokonana wcześniej wpłata nie będzie podlegała zwrotowi.

 

7. REKLAMA

1. Reklama na terenie wystawy poza stoiskiem informacyjnym jest odpłatna i może być  realizowana po dokonaniu uzgodnień z Organizatorem.

2. Organizator zapewnia promocję Wystawy  w mediach.

 

8. KIERMASZ

1.Uczestnicy kiermaszu zostaną powiadomieni o przydzielonym miejscu. Samowolna zmiana wyznaczonego miejsca jest zabroniona.

2. Uczestnicy kiermaszu zobowiązani są do utrzymywania porządku na swoich stoiskach i w najbliższym ich otoczeniu.

3. Właściciele punktów gastronomicznych muszą posiadać ważne zezwolenie z Sanepidu. Zobowiązani są ponadto do umieszczenia pojemników na śmieci przy  swoich stanowiskach. Kosze będą opróżniane przez pracowników Parku.

4. W przypadku konieczności podłączenia do źródła zasilania wymagany jest własny przedłużacz.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO,  ZABEZPIECZENIE I  UBEZPIECZENIE

1. Uczestnik Kiermaszu jest odpowiedzialny za uszkodzenie terenu na którym się znajduje, stelaża,  instalacji spowodowanej przez niego oraz jego przedstawicieli a także przez każdą osobę  zatrudnioną przez niego bezpośrednio lub pośrednio, bądź działającą na jego zlecenie.

2. W przypadku powstania szkody, o której mowa w pkt. 2 Uczestnik Kiermaszu obciążony zostanie kosztami jej usunięcia w wysokości ustalonej cennikiem lub indywidualnie, stosownie do charakteru szkody.

3. Uczestnik Kiermaszu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie WPKiW oraz poleceń wydanych przez Organizatora ze względu na bezpieczeństwo i ochronę.

4.    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania imprez jak i montażu i demontażu infrastruktury uczestnika Kiermaszu, a także za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora lub wskutek działań osób trzecich.

5.    Za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Organizatora jak i osób trzecich, osobom zatrudnionym przez Organizatora jak również osobom trzecim a powstałe podczas Kiermaszu odpowiedzialność ponosi Uczestnik Kiermaszu.

6.    Wszelkie wystawiane przez Uczestnika Kiermaszu rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa, posiadać wszelkie niezbędne atesty, a Uczestnik musi dysponować wszelkimi zezwoleniami na ich dystrybucję.

7.    Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty ponosi Uczestnik Kiermaszu.

 

10 PRZEPISY  ORGANIZACYJNE

1. Montaż stoiska jest możliwy w dniach 16 oraz 17.09.2010r. do godziny  09.00.

2. WPKiW nie odpowiada za pozostawione przez Uczestników Kiermaszu rzeczy.

 

11. OCHRONA  DANYCH

Uczestnik Kiermaszu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz w celu organizowania kolejnych edycji Kiermaszu podczas trwania Wystawy.

 

12.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

1. Uczestnik kiermaszu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu porządkowego WPKiW S.A., oświadcza, iż będzie stosował się do poleceń Organizatora w zakresie organizacji Kiermaszu.

2. W stosunkach prawnych pomiędzy Organizatorem a Wystawcą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, zaś ewentualne spory rozpatrywane będą przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny.

 

 

 

 

 Karty zgłoszeniowe są do pobrania tu: http://www2.wpkiw.com.pl/serwis_informacyjny/do_pobrania.html 

Na wszelkie pytania odpowiada Jolanta Pachulska, komisarz wystawy, nr tel. 666 031 505 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Copyright © 1995-2011 Park Śląski